OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Dnia 12.09.2008 r. Gmina Dąbie ogłasza otwarty konkurs nr 2/2008   
na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dąbie uzyskała dotację w wysokości 325 227,44 zł część tej dotacji w kwocie nie przekraczającej 60 854,00 przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbie (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dąbie opisanych poniżej

   

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, w pokoju Nr 2 dnia 18.09.2008  r. o godzinie 10:00

 

 1. PROCEDURA

 

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie urzędu gminy http://dabie.nowoczenagmina.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu

 

  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert technicznych – finansowych na każdą część. Wybór ofert dokonywany jest odrębnie w stosunku do każdej części.

 

WARIANTY

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG

 

4.1 USŁUGI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

CZĘŚĆ I

 

 

Zamawiający zaprasza na składanie ofert na świadczenie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie ,,Wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych oraz zagospodarowanie pozalekcyjnego czasu wolnego poprzez zorganizowanie cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych, edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Dąbie”

 

 

1. Celem w/w usługi jest:

 • organizacja i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
 • zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży i patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej
 •  wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych

 

Warunki realizacji usługi:

 

1.   Zakres usługi: zorganizowanie cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych, cyklicznych zajęć edukacyjnych (np. muzycznych, plastycznych, językowych) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu ( do realizacji usługodawca może wybrać 1 lub kilka form zajęć) 

2.  Miejsce realizacji usługi: teren gminy Dąbie

3.  Odbiorcy usługi: dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbie

4.  Termin realizacji usługi: od października –  do 10 grudnia 2008 r.

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako godzina usługi

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, jak również informacji dotyczących trwałości podejmowanych działań.

 

Na realizację w/w usług przeznacza się kwotę nie przekraczającą 30 000,00 zł

 

4.2 USŁUGI NA RZECZ RODZIN

 

CZĘŚĆ II

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej w zakresie ,,Wsparcie rodzin w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo –wychowawczych, dezintegracji rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez uruchomienie poradnictwa z zakresów prawa, psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego”

 

1. Celem w/w usługi jest:

·        wzmocnienie więzi rodzinnych,

·        przeciwdziałanie dezintegracji rodziny

·        przezwyciężanie problemów opiekuńczo – wychowawczych

 

Warunki realizacji usługi: 

 

1.   Zakres zamawianej usługi: uruchomienie poradnictwa dla rodzin z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego (forma do wyboru usługodawcy, jedna lub kilka)

2. Miejsce realizacji usługi: teren gminy Dąbie

3.Odbiorcy usługi: rodziny z terenu gminy Dąbie

4.Termin realizacji usługi: od października do 10 grudnia 2008 r.

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako godzina usługi

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia jak również informacji dotyczących trwałości podejmowanych działań.

 

Na realizację w/w usług przeznacza się kwotę nie przekraczającą 10 000,00 

 

 

 CZĘŚĆ III

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej  ,,Aktywizacja i integracja rodzin w zakresie edukacji, upowszechniania dziedzictwa kulturowego, promocji zdrowego stylu życia”

 

 

1.Celem w/w usługi jest:

·        promocja zdrowego stylu życia

·        organizacja wolnego czasu, integracja społeczna rodzin, rozwój zainteresowań

 

 

 

Warunki realizacji usługi:

 

1. Zakres zamawianej usługi: zorganizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów tematycznych, kursów, imprez o charakterze kulturalno – sportowych i innych form  służących zagospodarowaniu czasu wolnego rodzin

2.  Miejsce realizacji usługi: teren gminy Dąbie

3. Odbiorcy usługi: rodziny z terenu gminy Dąbie

4. Termin realizacji usługi: od października do 10 grudnia 2008 r.

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako godzina usługi

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia jak również informacji dotyczących trwałości podejmowanych działań.

 

Na realizację w./w usług przeznacza się kwotę nie przekraczającą 10 000,00 zł

 

 

4.3 USŁUGI NA RZECZ  OSÓB STARSZYCH

 

CZĘŚĆ IV

 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej na rzecz osób starszych w zakresie ,,Wsparcie, uaktywnienie i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych”

 

 1. Celem w/w usługi jest:

·        promocja zdrowego stylu życia

·        uaktywnienie osób starszych i integracja ze środowiskiem

·        utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej

 

Warunki realizacji usługi:

 

1. Zakres zamawianej usługi: Zorganizowanie cyklicznych spotkań służących zagospodarowaniu czasu wolnego, promocji zdrowego stylu życia, sprawności fizycznej, intelektualnej osób starszych  oraz integracji społecznej (spotkania integracyjne, wycieczki, warsztaty tematyczne)

2. Miejsce realizacji usługi: teren gminy Dąbie

3.Odbiorcy usługi: osoby seniorzy z terenu gminy Dąbie

4.Termin realizacji usługi: od października do 10 grudnia 2008 r

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako godzina usługi

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia jak również informacji dotyczących trwałości podejmowanych działań.

 

Na realizację w/w usług przeznacza się kwotę nie przekraczającą 10 854,00 zł

 

dotyczy wszystkich części

 

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 

·        Usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub też dotyczy usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów

·        Usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami

(w sytuacji realizacji usługi w partnerstwie niezbędnie jest załączenie załącznika w formie listu intencyjnego nawiązania partnerstwa)

 

 

 

Usługodawcę realizującego usługę/i zobowiązuje się do:

 

·        ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi

·        zapewnienia wysokiej jakości usługi

·        promocji usługi na terenie gminy Dąbie i powiatu kolskiego

·        udokumentowania realizacji usługi w postaci np. zdjęć, kroniki, filmu

·        sporządzenia sprawozdania z wykonanej usługi

·        prowadzenia księgowości w taki sposób aby możliwym była identyfikacja wszelkich płatności dokonywanych ze środków programu integracji społecznej

 

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOS s)
 2. Organizacje kościelne
 3. Prywatni usługodawcy : Firmy, osoby fizyczne spółdzielnie socjalne
 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze.
 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne

  

6. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

w odniesieniu do części I

 

Oferta będzie podlegała ocenie formalnej, technicznej i merytorycznej

 

 

Kryteria oceny formalnej 

 

a)       kwalifikowalność usługodawcy

b)      złożenie oferty w określonym terminie

c)      czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)      kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną)

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

Kryteriami oceny technicznej

 

a)      zgodność z zakresem zamawianej usług  i warunkami realizacji określonymi w pkt. 4 zaproszenia

b)       dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)      dysponowanie kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą

d)       plan realizowanych zajęć

e)      zapewnienie wymaganych ubezpieczeń

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów w oparciu o następujące dokumenty:

a)      ofertę techniczno – finansową

b)      oświadczenie o dysponowaniu bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą

d)      przedstawienie spójnego planu zajęć

e)      oświadczenie o zapewnieniu wszystkich wymaganych ubezpieczeń

 

 Kryteria oceny merytorycznej

 

a)      wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)        jakość usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

w odniesieniu do części II

 

 

Kryteria oceny formalnej

 

a)    kwalifikowalność usługodawcy

b)      złożenie oferty w określonym terminie

c)      czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)      kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

  

Kryteriami oceny technicznej będą:

 

a)      zgodność z zakresem zamawianej usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 zaproszenia

b)      dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)      zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami

d)       harmonogram spotkań

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów w oparciu o następujące dokumenty:

 

      a)  ofertę techniczno – finansową

      b)  oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z dostępem do 

            sanitariatów

c)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osoby realizującej usługę

d)  przedstawienie harmonogramu spotkań

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

a)      wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)        jakość usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

 

·        oferty techniczno – finansowej

·         dołączonych załączników

 

 

w odniesieniu do części III

 

 

Kryteria oceny formalnej 

 

a)   kwalifikowalność usługodawcy

b)   złożenie oferty w określonym terminie

c)   czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)   kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną)

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

 

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

 

 

Kryteriami oceny technicznej będą:

 

a)         zgodność z zakresem zamawianej usług i warunkami realizacji określonymi w  pkt 4 zaproszenia

b)         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do  sanitariatów

c)         zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami

d)         spójny plan działań

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów w oparciu o następujące dokumenty:

 

a)         ofertę techniczno – finansową

b)         oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)         dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osoby realizującej usługę

d)         przedstawienie spójnego planu działań

 

Kryteria oceny merytorycznej

a)      wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)    jakość usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie kryteriów na podstawie:

·        ofertę techniczno – finansową

·        dołączonych załączników

 

 

w odniesieniu do części IV

 

Kryteria oceny formalnej 

 

a)  kwalifikowalność usługodawcy

b)      złożenie oferty w określonym terminie

c)      czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)      kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

 

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

 

Kryteriami oceny technicznej będą:

 

a)   zgodność z zakresem zamawianej usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 zaproszenia

b)   dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)   zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami

d)   plan działań

e)      zapewnienie transportu w przypadku organizacji wycieczki

f)        zapewnienie wszystkich wymaganych ubezpieczeń

g)      zapewnienie poczęstunków podczas spotkań integracyjnych

 

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów w oparciu o następujące dokumenty:

 

 

a)      ofertę techniczno – finansową

b)      oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnieniami osoby realizującej usługę

d)      przedstawienie spójnego planu działań

e)      oświadczenie o zapewnieniu transportu

f)        oświadczenie o zapewnieniu wszystkich wymaganych ubezpieczeń

g)      oświadczenie o zapewnieniu poczęstunków podczas spotkań integracyjnych

 

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

a)   wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)        jakość usługi

 

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów na podstawie:

 

·        oferty techniczno – finansowej

·        dołączonych załączników

 

 

7.         PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

·        Składanie ofert

 

a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego w Dąbiu Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat w terminie do 03.10.2008  r. do godz. 12 00

b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt a

c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

 

w odniesieniu do usług dotyczących części I

 

,,Wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych oraz zagospodarowanie pozalekcyjnego czasu wolnego poprzez zorganizowanie cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych, edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Dąbie”

 

 

w odniesieniu do usług dotyczących części II

 

,,Wsparcie rodzin w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo –wychowawczych, dezintegracji rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez uruchomienie poradnictwa z zakresów prawa, psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego”

 

w odniesieniu do usług dotyczących części III

 

,,Aktywizacja i integracja rodzin w zakresie edukacji, upowszechniania dziedzictwa kulturowego, promocji zdrowego stylu życia”

 

 

w odniesieniu do usług dotyczących części IV

 

,,Wsparcie, uaktywnienie i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych”

 

 

·        Ocena ofert

 

 

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty będzie odbywać się w 3 etapach: ocena

formalna, techniczna i merytoryczna.

a)         Oferta, która nie spełnia kryteriów formalnych  podlega wyjaśnieniu i uzupełnieniu przez  potencjalnego usługodawcę – etap I

b)         Ocena techniczna – oferta, która nie spełnia kryteriów technicznych podlega odrzuceniu i nie podlega ocenie merytorycznej – etap II

c)         Ocena merytoryczna i wybór najkorzystniejszej oferty – etap III

d)         Przewiduje się możliwość negocjacji i wyjaśnień z wybranym(i) usługodawcą (ami) jeśli okażą się niezbędne (tylko w zakresie zamawianych usług)

e)         Ostateczna decyzja dotycząca złożonych ofert zostanie ogłoszona w terminie do 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej urzędu gminy Dąbie oraz na tablicy ogłoszeń

     2.  Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

     3.    Z wybranym oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

      

W celu uzyskania informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panią Katarzyną Horna telefonicznie tel. (0-63) 27 10 073 lub osobiście Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie
e-mail: k.horna@wp.pl

 

 

 

9. ZAŁĄCZNIKI

 

1.      Formularz oferty techniczno -finansowej

2.      Wzór umowy/porozumienia

3.      Wzór sprawozdania

4.      Wzór listu intencyjnego.   

 

 

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Miasta Dąbie

 

                                                                                     /-/ Zbigniew Mielczarek