Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005  Nr 200 poz. 1651) Urząd Miejski w Dąbiu uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP). Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest najwygodniejszą i najszybszą drogą komunikacji interesanta z Urzędem.

Wymagania niezbędne w celu korzystania z ESP:

·  Przesyłka musi posiadać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej dokument i musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).

·  Przesyłka musi być wolna od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

W przypadku nie spełnienia łącznie ww. wymogów  przesyłka nie będzie wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Dąbiu i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Dąbiu