Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Dąbie

Kolorowy pasek

Zaproszenie Nr 2/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych

 

Zaproszenie Nr 2/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych

        Dąbie, dnia 20 lipca 2010r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dąbie uzyskała dotację w wysokości 366 999,04 zł PLN, której część  w wysokości 20 861,91 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług w 2010r.

 

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dąbie, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom gminy Dąbie

 

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

o       usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

o       usługa będzie realizowana w partnerstwie[1] z innymi usługodawcami.


2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Dąbiu  (pokój nr 2), dnia 23.07.2010 r.,  o godzinie 10:00.


3. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej gminy http://dabie.nowoczesnagmina.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie dotyczy

 

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

4.1. USŁUGI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH

 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie kontynuacji, rozwoju i utrwalania aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej wśród społeczności lokalnej – pobudzania lokalnej aktywności osób starszych, dzieci i młodzieży. pn. usługi ,,Międzypokoleniowy zawrót głowy”.

 

ZAKRES ZAMAWIANEJ USŁUGI I WARUNKI JEJ REALIZACJI

 

·          miejsce realizacji usługi: teren gminy Dąbie z uwzględnieniem wyjazdu poza teren gminy

·          dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do toalet

·          zorganizowanie usługi w łącznym wymiarze min. 70 godzin

·          zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami,  uprawnieniami lub uzdolnieniami

·          zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi

·          zapewnienie środka transportu

·          wykupienie wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

·          zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom usług

·          przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

·          zorganizowanie konkursów w zakresie prezentacji różnorodnych inicjatyw lokalnych wraz z nagrodami

·          utrwalanie i rozwój istniejących form twórczości lokalnej (np. muzycznej, kabaretowej itp.)

·          utrwalanie i rozwój działań w zakresie twórczości rękodzielniczej

·          zorganizowanie międzypokoleniowego wyjazdu integracyjnego

 

 

Termin wykonania zamówienia od sierpnia 2010 r. do 7 września 2010 r.

 

KWOTA DOSTĘPNA NA REALIZACJĘ USŁUGI NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20 861,91 zł

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: godzina usługi.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.         

 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

                                                                                                                         

Kryteria techniczne w odniesieniu do pkt.4.1


a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianej usługi określonymi w zaproszeniu pkt. 4.1
b. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z dostępem do toalet

c. zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami lub uzdolnieniami

d.  spójny harmonogram spotkań

e. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom usługi oraz wymaganych prawem ubezpieczeń

f. zapewnienie środka transportu

g. zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji usługi


 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·          ofertę techniczno – finansową

·          oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z dostępem do toalet

·          dokumenty potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia lub uzdolnienia osób zaangażowanych w prowadzenie zajęć

·           harmonogram spotkań

·          oświadczenie o zapewnieniu bezpieczeństwa i wymaganych prawem ubezpieczeń uczestnikom usługi

·          oświadczenie o zapewnieniu środka transportu

·          oświadczenie o zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji usługi

 

 

Ponadto każdego z usługodawców zobowiązuje się do:
a.  ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;
b. zapewnienia wysokiej jakości usługi;
c. promocji usługi na terenie Gminy Dąbie i powiatu kolskiego;
d. udokumentowania realizacji usługi w postaci np.:  list obecności, ankiet badających poziom satysfakcji ze zrealizowanej usługi, zdjęć, kroniki;

e. prowadzenia księgowości tak aby możliwym była identyfikacja wszelkich płatności dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej.

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat w terminie
do 2 sierpnia  2010 r. do 15:30. (decyduje data wpływu do urzędu)
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

 

Oferta na świadczenie usługi integracji społecznej ,,Międzypokoleniowy zawrót głowy”

Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

Druk oferty można pobrać na stronie internetowej http://dabie.nowoczesnagmina.pl w zakładce Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

 

OCENA OFERT

1.Ocena formalna (oferta, która nie spełnia wymagań formalnych  tj. kwalifikowalność usługodawcy,  sporządzenie oferty na odpowiednim formularzu, podpisanie przez osoby uprawnione, złożenie oferty w wyznaczonym terminie i właściwej instytucji,  kompletność oferty i załączników, która podlega wyjaśnieniu i uzupełnieniu przez potencjalnego usługodawcę)

2. Oferta spełniająca kryteria formalne podlega dalszej ocenie.
3. Ocena techniczna i merytoryczna ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w          3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z                 p. Katarzyna Augustyniak e-mail: k.augustyniak3@wp.pl tel. (063) 27-10-073

 

9.  ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy/Porozumienia
3. Wzór Sprawozdania 

4. Koszty kwalifikowane

                                                                                              Burmistrz Miasta Dąbie

                                                                                              /-/ Zbigniew Mielczarek[1] Partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy na realizację usług (porozumienia wewnętrznego), na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listu intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa.

Załączniki

Wzór umowy (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Koszty podlegające finansowaniu (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty techniczno-finansowej (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór porozumienia (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór sprawozdania (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Bugała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Bugała
Data wprowadzenia:2010-07-20 14:14:45
Opublikował:Karol Bugała
Data publikacji:2010-07-20 14:14:53
Ostatnia zmiana:2010-07-20 14:16:09
Ilość wyświetleń:1319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij