W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym  i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miejski w Dąbiu udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 

·         faks - numer 63 271 00 86

·         poczta elektroniczna:sekretariat@gminadabie.pl  

·          elektroniczna skrzynka podawcza  ePUAP,

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Dąbiu  jedna osoba odbyła szkolenie w zakresie  posługiwania się językiem migowym.


Procedury załatwiania spraw
Obsługa osób głuchoniemych

Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Dąbiu.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie z wyłączeniem nagłych sytuacji .
Wybrane środki komunikowania się z urzędem:

1/ osobiste złożenie wniosku w kancelarii urzędu,
2/ przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Dąbiu , ul. Pl. Mickiewicza1, 62-660 Dąbie
3/ przesyłanie faksów na numer : 63 2710086
4/ kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej :
sekretariat@gminadabie.pl
Zgłoszenie należy dokonać na formularzu , którego wzór znajduje się poniżej.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Miasta Dąbie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną , wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji przysługujących uprawnienia.
Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego , systemu językowo- migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012 r. poz.652)