Lista rejestrów i ewidencji

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Dąbiu w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
 
Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
 
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

Lp. NAZWA REJESTRU KTO PROWADZI
1. Rejestracja Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

2. Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

3.

Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

4. Rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

5. Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

6. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

7. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 4 tel. 63 27 10 082

8. Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat pok. nr 3  tel. 63 27 10 073

9. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sekretariat pok. nr 3  tel. 63 27 10 073

10. Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka Przestrzenna oficyny pok. nr 11 tel. 63 26 28 283

11. Wykaz nazw ulic i placów Miasta Dąbie

Gospodarka Przestrzenna oficyny pok. nr 11 tel. 63 26 28 283

12. Archiwum zezwoleń, zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wydział inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych pok. nr 2 tel. 63 26 28 286

13. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
14. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ochrona Środowiska pok. nr 8 tel. 26 28 279