Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Program Integracji Społecznej jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym dalej Bankiem Światowym, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r..

Pozostałe komponenty PPWOW, to:

  • reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • kampania informacyjno-promocyjna dotycząca świadomości społecznej na temat procesów integracji społecznej oraz funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników.

Całość środków przeznaczonych na realizację PPWOW wynosi, zgodnie z umową pożyczki 72,2 mln EURO. Z tej kwoty 47,21 mln euro przeznaczone zostanie na realizację części poświęconej integracji społecznej, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej.

 

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do:

 

  1. budowy potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym;
  2. lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców;
  3. budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu.

Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucje samorządowe, kościelne, szkoły, ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe) oraz zwykłych mieszkańców.

 

Środki finansowe programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:

  • osoby starsze
  • dzieci i młodzież
  • rodziny

Realizacja tych usług musi wynikać jednak z opracowanej w sposób społeczny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Usługi będą mogły być świadczone przez:

 

  • organizacje pozarządowe
  • publicznych i prywatnych usługodawców

Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw, w tym w woj. wielkopolskim 16 gmin z 8 powiatów. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na lata 2007 –2009 gmina Dąbie otrzymała do rozdysponowania 90 800 euro.