Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Dąbie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na realizację usług integrcji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  

Dnia 27 czerwca 2008 r. Burmistrz Miasta Dąbie ogłasza otwarty konkurs nr 1/2008                 
na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dąbie uzyskała dotację w wysokości 325 227,44 zł część tej dotacji w kwocie nie przekraczającej 21 000,00 zł przeznacza na realizację niżej określonej usługi.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Dąbie (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dąbie opisanych poniżej w pkt 4.

   

  1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, w pokoju Nr 2 dnia 04.07.2008 r. o godzinie 10:00

 

  1. PROCEDURA

 

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie urzędu gminy http://dabie.nowoczenagmina.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu

 

 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbie

  

Celem zadania jest zrealizowanie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży mających na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans  życiowych i edukacyjnych poprzez zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego, zagospodarowanie czasu wolnego w następujących formach do wyboru:

  

·         wyjazd wypoczynkowy połączony  z warsztatami edukacyjnymi rozwijającymi zainteresowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży aktywnie działającej z terenu gminy Dąbie

·        zorganizowanie dla dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku letniego np. gry, zabawy, rozgrywki sportowe, 
      konkursy, prowadzone na terenie gminy Dąbie z możliwością wyjazdów poza teren gminy (jednodniowe wycieczki)

 

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

WARIANTY

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

WARUNKI  REALIZACJI  USŁUGI

 

·        usługi nie mogą być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub też dotyczyć usług świadczonych przez tego usługodawcę– usługi muszą zawierać elementy innowacyjne

·        w przypadku gdy usługa nie zawiera elementów innowacyjnych  musi zostać zrealizowana w partnerstwie (dołączyć list intencyjny deklarujący współpracę oraz pełnomocnictwa dla lidera do reprezentowania partnerów)

·        tytuł projektu: należy podać nazwę usługi

·        cel realizowanych usług: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w celu wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych poprzez zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego, zagospodarowanie wolnego czasu

·        miejsce realizacji usług: w zależności od formy usługi teren gminy Dąbie z uwzględnieniem możliwości wyjazdu poza teren gminy Dąbie.

·        odbiorcy usług: dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbie

·        zakres usług powinien uwzględniać m.in. elementy takie jak:

 

 
a) przy organizowaniu wyjazdu wypoczynkowego z warsztatami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży aktywnie działającej z terenu gminy Dąbie:

 

           - zapewnienie wypoczynku letniego dla  grupy min. 30 osób przez min. 5 dni

-zabezpieczenie bazy noclegowej wraz z łazienkami i sanitariatami;

     -zapewnienie odpowiednio wyposażonego miejsca do prowadzenia warsztatów edukacyjnych

     - posiadanie przez osoby prowadzące warsztaty edukacyjne określonych umiejętności do prowadzenia   
       warsztatów

     -zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do organizacji wypoczynku letniego

- zapewnienie wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

-zapewnienie dziennego wyżywienia  - 3 posiłki dziennie (w tym 1  gorący posiłek)

-zapewnienie transportu uczestnikom

- zorganizowanie aktywnych form wypoczynku  w czasie wyjazdu 

 

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako uczestnik.

 

 

 b) przy organizowaniu czasu wolnego w postaci aktywnych form wypoczynku letniego na terenie gminy Dąbie z możliwością wyjazdów poza jej teren

 

- zapewnienie wypoczynku letniego dla grupy min. 15 osób przez okres min. 7 dni przez min. 3 godz. dziennie 

- w przypadku trwania  zajęć powyżej 5 godz. dziennie zapewnienia 1 gorącego posiłku dziennie

- zapewnienie odpowiednio wyposażonej bazy lokalowej z zapleczem sanitarnym

-prowadzenie zajęć przez osoby posiadające umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi

-zapewnienie odpowiedniej kadry z uprawnieniami do opieki nad dziećmi

- w przypadku organizacji wyjazdów poza teren gminy zapewnienie transportu

- przedstawienie szczegółowego planu zajęć

- zapewnienie wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

 

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako godzina usługi

 

Termin wykonania zamówienia  sierpień 2008 r.

 

Zakładane rezultaty:

-         aktywne spędzenie czasu wolnego zgodnie z potrzebami, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczestników (wskaźniki- formy i liczba zorganizowanych zajęć oraz lista uczestników wyjazdu, wykaz osób biorących udział w zajęciach na miejscu);

-          zwiększenie umiejętności w określonej dziedzinie edukacyjnej( wskaźniki-określenie nowo nabytych umiejętności przez uczestników oraz liczba odbiorców usługi potwierdzona listą obecności oraz ankiety lub wywiady badające poziom zadowolenia odbiorców usługi)

-         zwiększenie umiejętności pracy w grupie (wskaźnik- określenie zrealizowanych zadań grupowych);

-         integracja środowiska i podtrzymanie tradycji lokalnych, ludowych;

-          zwiększenie poziomu aktywności lokalnej społeczności na rzecz współorganizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wskaźnik – wykaz osób, rodzin oraz odbiorców usług biorących udział w organizowaniu wypoczynku potwierdzony podpisem).

 

 Usługodawcę zobowiązuje się do:

 

a)      ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi

b)      zapewnienia wysokiej jakości usługi

c)      zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

d)      promocji usługi na terenie Gminy Dąbie i powiatu kolskiego

e)      udokumentowania realizacji usługi w postaci np.: kroniki lub filmu na płycie CD lub innej

f)        przeprowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

g)      realizacji usługi określonej w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą

h)      prowadzenia księgowości w taki sposób aby możliwym była identyfikacja wszelkich płatności dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia

i)        sporządzenia sprawozdania ze zrealizowanej usługi.

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

  1. Organizacje pozarządowe (NGOS s)
  2. Organizacje kościelne
  3. Prywatni usługodawcy : Firmy, osoby fizyczne spółdzielnie socjalne
  4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze.
  5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

  

6. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

Oferta będzie podlegała ocenie formalnej, technicznej i merytorycznej

 

A)    przy organizacji wyjazdu wypoczynkowego połączonego z warsztatami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży aktywnie działającej na terenie gminy

 

Kryteria oceny formalnej 

a)       kwalifikowalność usługodawcy

b)      złożenie oferty w określonym terminie

c)      czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)      kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną)

 

 

Kryteriami oceny technicznej będą:

a)      zgodność z zakresem zamawianej usług

b)       dysponowanie lub zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej wraz z łazienkami i sanitariatami

c)      dysponowanie lub zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych (jakościowo i ilościowo) tzn. dysponowanie odpowiednią ilością kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do organizacji wypoczynku letniego, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi

d)        dysponowanie osobą posiadającą  odpowiednie umiejętności do prowadzenia warsztatów edukacyjnych

e)      przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

f)        zapewnienie dziennego wyżywienia – 3 posiłki dziennie (w tym 1 gorący)

g)      zapewnienie transportu uczestnikom wyjazdu

h)      zapewnienie wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

 

 Kryteria oceny merytorycznej

a)      wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)        jakość usługi

 

  

B)    przy organizacji czasu wolnego w postaci aktywnych form wypoczynku letniego na terenie gminy z możliwością wyjazdów poza jej teren

 

 

Kryteria oceny formalnej 

a)    kwalifikowalność usługodawcy

b)      złożenie oferty w określonym terminie

c)      czy ofertę sporządzono na odpowiednim formularzu

d)      kompletność oferty (czy zawiera wszystkie strony oraz wymagane dokumenty/załączniki, czy wymagane pola zostały uzupełnione, czy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną)

 

 

Kryteriami oceny technicznej będą:

a)      zgodność z zakresem zamawianej usług

b)      zapewnienia odpowiednio wyposażonej bazy lokalowej z zapleczem sanitarnym

c)      dysponowanie lub zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych (jakościowo i ilościowo) tzn. dysponowanie odpowiednią ilością kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do organizacji wypoczynku letniego, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi

d)      w przypadku przewidzianych wycieczek zapewnienie transportu

e)      przedstawienie spójnego programu zajęć

f)        w przypadku zajęć trwających powyżej 5 godz. dziennie zapewnienie 1 gorącego posiłku dziennie

g)       zapewnienie wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

 

 

Kryteria oceny merytorycznej

a)      wpływ projektu na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej

b)      udział partnerów

c)      innowacyjność usługi

d)      trwałość usługi

e)      ekonomiczność usługi

f)        jakość usługi

 

 

 

Ocena  spełnienia kryteriów formalnych nastąpi w oparciu o następujące dokumenty: złożoną  ofertę i załączniki (dotyczy zarówno punktów A i B)

 

 Ocena spełnienia warunków technicznych   nastąpi w oparciu o następujące dokumenty

·        w przypadku organizowania wyjazdu wypoczynkowego z warsztatami edukacyjnymi (dotyczy kryteriów technicznych pkt A)

a)      złożoną ofertę

b)      oświadczenia o dysponowaniu lub zapewnieniu odpowiedniej bazy  noclegowej  wraz z łazienkami i sanitariatami

c)      oświadczenia o dysponowaniu personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie organizacji wypoczynku letniego- kserokopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje do opieki nad dziećmi

d)      oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym kwalifikacje do prowadzenia określonych warsztatów edukacyjnych – cv kadry

e)      program realizacji usługi

f)        oświadczenie o zapewnieniu dziennego wyżywienia – 3 posiłki dziennie (w tym 1 gorący)

g)      oświadczenie o zapewnieniu transportu uczestnikom wyjazdu

h)  oświadczenie o zapewnieniu wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

 

·        w przypadku organizowania czasu wolnego w postaci aktywnych form wypoczynku letniego na terenie gminy Dąbie z możliwością wyjazdów poza jej teren

(dotyczy kryteriów technicznych pkt. B)

 

a)      złożoną ofertę

b)      oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z dostępem do sanitariatów

c)      oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji usługi -dysponowanie  min. 1 osobą mającą doświadczenie w pracy z młodzieżą - cv personelu i kserokopię zaświadczenia uprawniającego do opieki nad uczestnikami

d)      spójny program zajęć

e)      oświadczenie o zapewnieniu wyżywienia (jeden gorący posiłek)

f)        oświadczenie o zapewnieniu wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń

 

Ocena merytoryczna nastąpi na podstawie złożonej oferty i załączników.

  

7.         PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

·        Składanie ofert

 

a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego w Dąbiu Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat w terminie do 18 lipca 2008 r. do godz. 15 00

b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt a

c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

 ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Dąbie”

 

Druki formularzy można pobrać ze  strony internetowej Urzędu Miasta  Dąbie http://dabie.nowoczesnagmina.pl   (zakładka Programy 2007 – 2013)

 

 

·        Ocena ofert

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty będzie odbywać się w 3 etapach: ocena

formalna, techniczna i merytoryczna.

a)         Oferta, która nie spełnia kryteriów formalnych  podlega wyjaśnieniu i uzupełnieniu przez  potencjalnego usługodawcę – etap I

b)         Ocena techniczna – oferta, która nie spełnia kryteriów technicznych podlega odrzuceniu i nie podlega ocenie merytorycznej – etap II

c)         Ocena merytoryczna i wybór najkorzystniejszej oferty – etap III

d)         Przewiduje się możliwość negocjacji i wyjaśnień z wybranym(i) usługodawcą (ami) jeśli okażą się niezbędne

e)         Ostateczna decyzja dotycząca złożonych ofert zostanie ogłoszona w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej urzędu gminy Dąbie oraz na tablicy ogłoszeń

     2. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

     3.    Z wybranym oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

      

W celu uzyskania informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panią Katarzyną Horna telefonicznie tel. (0-63) 27 10 073 lub osobiście Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie
e-mail: k.horna@wp.pl

  

 

9. ZAŁĄCZNIKI

1.      Formularz oferty

2.      Wzór umowy/porozumienia

3.      Wzór sprawozdania

4.      Wzór listu intencyjnego.   

 

  

                                                                                                          Burmistrz Miasta Dąbie

 

                                                                                                            Zbigniew Mielczarek

Załączniki

oferta techniczno-finansowa (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór porozumienia (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór listu intencyjnego (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz należności (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Królasik
Data utworzenia:2008-06-27 13:08:24
Wprowadził do systemu:Łukasz Królasik
Data wprowadzenia:2008-06-27 13:09:04
Opublikował:Łukasz Królasik
Data publikacji:2008-06-27 13:15:10
Ostatnia zmiana:2008-09-12 09:03:10
Ilość wyświetleń:1717
Urząd Miejski w Dąbiu Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij