DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 ze zm.) o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Do wniosku należy dołączyć między innymi:

 

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy do przygotowania zawodowego młodocianych zgodnie z art. 70b ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania, o których mowa w art. 70b ust. 1 pkt.2,
  • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie – oświadczenie załączono do wniosku

Kopie powyższych dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Dąbie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Dąbie.